Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi 300MW - Bình Thuận, Việt Nam

Nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi là một tổ hợp thủy điện nằm trên sông La Ngà thuộc lưu vực sông Đồng Nai. Nhà máy được đặt trên địa phận tỉnh Bình Thuận, có công suất 300 MW với 2 tổ máy.

Tổng sản lượng điện hàng năm của cả hai nhà máy Hàm Thuận- Đa Mi theo thiết kế là 1.555 triệu kWh.

Ngoài chức năng phát điện, các hồ chứa còn góp phần bổ sung nước tưới tiêu và nước sinh hoạt trong mùa khô cho vùng hạ du sông La Ngà, nhất là các huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận, đồng thời gia tăng lưu lượng dòng chảy đến hồ Trị An, làm tăng sản lượng điện cho Nhà máy thủy điện Trị An.

 

 

Thời gian và địa điểm

Bình Thuận, Việt Nam (2000)

Lĩnh vực

Nhà máy Thủy điện

Khách hàng

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

Phạm vi cung cấp

24kV MCSG, AC-DC,CP-RP, DB, MK, Indoor Accessories